Breaking News

Trajnim për ndryshimet klimatike, Bashkia Berat

Vazhdojmë ciklin e trajnimeve, per advokimin dhe ndryshimet klimatike, si edhe proceset demokratike me pjesëmarrje në vendimmarrje, në Bashkinë Berat. Në kuadër të Projektit “ECO Friends- Environment and Climate Operative Friends “ zbatohet nga Shoqata Italiane COSPE, në partneritet me Fondacionin CIMA (Centro Internazionale Monitoraggio Ambiente) e Qendrën Aarhus Shkodër, me financim të Delegacionit te Bashkimit Europian, në Shqipëri.

——————————-

We continue the cycle of trainings for advocacy and climate change, as well as democratic processes with participation in decision-making, in Berat Municipality. Within the Project “ECO Friends – Environment and Climate Operative Friends” is implemented by the Italian Association COSPE, in partnership with the CIMA Foundation (Centro Internazionale Monitoraggio Ambiente) and the Aarhus Shkodër Center, with funding from the Delegation of the European Union, in Albania.

Check Also

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Lezhë

Tryeza Rajonale e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Lezhë, për çështjet …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *