Breaking News

Ngritje kapacitetesh për pjesëmarrje në vendimarrje, Pukë

Vazhdojmë ciklin e trajnimeve me temë: “Procese demokratike dhe më pjesëmarrje në vendimmarrje për ndryshimet klimatike”, i cili zbatohet nga COSPE në partneritet me Qendrën Aarhus dhe Fondacionin CIMA, në kuadër të Projektit “ECO Friends”, financuar nga Delegacioni Europian në Shqipëri. Sot ishim me përfaqësues të Njësive Administrative të Bashkisë Pukë.

——————————-

We continue the training cycle on the topic: “Democratic and participatory decision-making processes for climate change”, which is implemented by COSPE in partnership with the Aarhus Center and the CIMA Foundation, in the framework of the “ECO Friends” Project, financed by the European Delegation in Albania. Today we were with representatives of the Administrative Units of Puke Municipality.

Check Also

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Lezhë

Tryeza Rajonale e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Lezhë, për çështjet …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *