Breaking News

Ngritje kapacitetesh për pjesëmarrje në vendimarrje, Dimal, Prefektura Berat

Vazhdojmë ciklin e trajnimeve me temë: “Procese demokratike dhe me pjesëmarrje në vendimmarrje për ndryshimet klimatike”, i cili zbatohet nga COSPE në partneritet me Qendrën Aarhus dhe Fondacionin CIMA, në kuadër të Projektit “ECO Friends”, financuar nga Delegacioni Europian në Shqipëri. Me datë 26 prill 2022 , ishim me përfaqësues të Njësive Administrative në Bashkinë Dimal, Prefektura Berat.

——————————-

We continue the training cycle on the topic: “Democratic and participatory decision-making processes for climate change”, which is implemented by COSPE in partnership with the Aarhus Center and the CIMA Foundation, within the “ECO Friends” Project, financed by the European Delegation in Albania . On April 26, 2022, we were with representatives of the Administrative Units in the Municipality of Dimal, Berat Prefecture.

Check Also

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Lezhë

Tryeza Rajonale e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Lezhë, për çështjet …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *