Breaking News

Ngritje kapacitetesh për pjesëmarrje në vendimarrje, Bashkia Mirditë, Lezhë

Sot, datë 16.02.2022 gjatë trajnimit me temë: “Procese demokratike dhe me pjesëmarrje në vendimmarrje për ndryshimet klimatike”, në Bashkinë Mirditë. Qëllimi I këtyre takimeve është përfshirja e përfaqësuesve të komuniteteve në proceset e vendimmarrjes lidhur me ndryshimet klimatike, bazuar në startegjinë dhe ligjin e ndryshimeve klimatike.

——————————-

During the training on the topic: “Democratic and participatory decision-making processes for climate change”, in Mirditë Municipality. Today on February 16, 2022.The purpose of these meetings is to involve community representatives in the decision-making processes related to climate change, based on the climate change strategy and law.

Check Also

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Lezhë

Tryeza Rajonale e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Lezhë, për çështjet …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *