Breaking News

Ngritje kapacitetesh për pjesëmarrje në vendimarrje, Bashkia Kurbin dhe Lezhë

Vazhdojmë ciklin e trajnimeve me temë: “Procese demokratike dhe me pjesëmarrje në vendimmarrje për ndryshimet klimatike”, i cili zbatohet nga COSPE në partneritet me Qendrën Aarhus dhe Fondacionin CIMA, në kuadër të Projektit “ECO Friends”, financuar nga Delegacioni Europian në Shqipëri. Gjatë dy ditëve 14 dhe 15 Dhjetor 2021 ishim me përfaqesues të Njësive Administrative të Bashkisë Kurbin dhe Lezhë.

——————————-

We continue the training cycle on the topic: “Democratic and participatory decision-making processes for climate change”, which is implemented by COSPE in partnership with the Aarhus Center and the CIMA Foundation, in the framework of the “ECO Friends” Project, financed by the European Delegation in Albania. During two days, December 14th and 15th, 2021, we were with representatives of the Administrative Units of Kurbin and Lezhe Municipality.

Check Also

Tryezë konsultimi për ndryshimet klimatike, Lezhë

Tryeza Rajonale e Konsultimit, e aktorëve publik dhe të shoqërisë civile, Bashkia Lezhë, për çështjet …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *