Breaking News

webmaster

Cospe

  Cospe       COSPE u themelua në vitin 1983 dhe është një shoqatë private, laike dhe pa qëllime fitimi. Operojmë në 30 Shtete të botës me rreth 150 projekte, perkrah mijëra grave dhe burrave për një ndryshim që siguron një zhvillim të barabartë dhe të qëndrueshëm, respektimin e të drejtave të njeriut, paqen dhe drejtësinë ndërmjet popujve. COSPE është …

Read More »

INTERCOMUNALE DELLA ZADRIMA

  L’Associazione Intercomunale della Zadrima” (Nderkomunalja e Zadrimes),  è stata costituita il 12 agosto 2002 dai  comuni di Blinisht, Bushat e Dajc. La creazione dell’Intercomunale è stata facilitata dal COSPE, nel quadro del  progetto “Sostegno allo sviluppo rurale delle municipalità di Blinisht, Bushat e Dajc”, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano.   In seguito alla sua formalizzazione e riconoscimento …

Read More »

 ZADRIMA INTERMUNICIPAL ASSOCIATION

  “Zadrima Intermunicipal Association” (Nderkomunalja e Zadrimes)  was established on 12th August 2002 by the Districts of Blinisht, Bushat and Dajc. Its creation was helped by the Italian NGO COSPE, in the framework of the project “Support to rural development of Blinisht, Bushat, and Dajkic municipalities”, funded by the Italian Ministry of Foreign Affairs.   Following the formal recognition of …

Read More »

NDERKOMUNALJA E ZADRIMES 

Shoqata Nderkomunalja e Zadrimes, eshte formuar me 12 gusht 2002 nga Komunat Blinisht, Bushat e Dajç. Krijimi i Nderkomunales Zadrima eshte mbeshtetur dhe lehtesuar nga COSPE, ne kuader te Projektit “Mbeshtetje dinamikave te zhvillimit rural ne komunat Blinisht, Bushat e Dajç”, financuar nga Ministria e Puneve te Jashtme Italiane ne vitin 1999/2002.   Ne vazhdim ajo eshte formalizuar dhe njohur …

Read More »

Circolo Alex Langer

Il circolo Alex Langer è un’associazione di volontariato, con sede a Viareggio, in Toscana, costituita nel 1996 con le seguenti finalità:   Promuovere una più diffusa consapevolezza dei legami che esistono tra povertà e degrado ambientale, tra gli squilibri economici tra Nord e Sud del mondo e i grandi fattori di crisi ambientale che minacciano l’integrità e la vitalità del …

Read More »

Circolo Alex Langer

The “circolo Alex Langer” is a private no-profit association based in Viareggio, Tuscany,  which was created in  1996 with the following purposes: Create awareness on the link between environmental degradation and poverty, between  world’s Nor th-South economic unbalancedand global environmental crisis, which threaten the integrity and vitality of the Earth Develop commitment and efforts for peace and co-operation among all …

Read More »

Circolo Alex Langer

Circolo Alex Langer eshte nje shoqate vullnetare, me zyre ne Viareggio, ne toskane, e themeluar ne vitin 1996 per keto qellime:   Promovimi i nje ndegjegjeje me te larte persa i perket lidhjeve qe ekzistojne midis varferise dhe degradimit mjedisor, midis disekuilibrit ekonomik Veri Jug te botes si edhe te faktoreve me te medhenj te krizes mjedisore qe kerkcenojne integritetin …

Read More »

Edukimi mjedisor per publikim tetor 2012

Ne datat 12 dhe 13 tetor, nga REC/Qendra Rajonale e Mjedisit ne Shqiperi, u mbajten 2 modulet e para, nga cikli me 4 module, te trajnimit per mesuesit mbi Paketen e gjelber dhe Edukimin mjedisor ne shkollat 9 vjecare te Zadrimes. Trajnimi u zhvillua ne kuader dhe me mbeshtetjen financiare te Projektit “Mbeshtetje dinamikave te zhvillimit lokal ne zonen rurale …

Read More »